Aarhus University Seal

SkyTEM

SkyTEM metoden er den mest anvendte geofysiske metode til grundvandskortlæg­ning i Danmark. Nærværende vejled­ning er udarbejdet med henblik på at kvalitetssikre proceduren for dataind­samling og -behandling af SkyTEM-data. De udarbejdede stan­darder er tilpasset den danske geologi og de krav, der stilles til data og tolkningskvalitet.

Vejledningen er opdelt i to dele hvor selve dataindsamlingen, valideringen og dokumentation er beskrevet i afsnit 3-5. Processering, tolkning og indberetning til GERDA er beskrevet i afsnit 6-8. Endelig er der en række bilag hvor parametre for instrumenter og processering er givet. Disse bilag kan danne grundlag for kon­traktudarbejdelse.

I takt med at der introduceres udviklinger af måleudstyret og tolk­ningssoftwaren, vil vejledningen blive udvi­det i det omfang, det er påkrævet.

De krav til instrumenter, feltarbejde og databehandling, der opstilles i vej­ledningen, er standardkrav. Er det ikke muligt at opfylde disse krav, skal dette begrundes og fremgå af afrapporte­ringen, evt. afklares med de involverede parter. I vejledningen er der desuden angivet en række vejledende indstillinger til brug ved processering og tolkning.

Download

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger, processering og tolkning.

DK-version pdf

Engelsk version -  pdf