Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Til Landmænd

Introduktion til rOpen

- projektet der skal forbedre viden om kvælstoftilbageholdelse 

 

Projekt rOpen (kortlægning af kvælstoftilbageholdelse i det åbne land) er et nyt og spændende samarbejdsprojekt mellem landbrugserhvervet og forskningen. Her har vi fået mulighed for at opnå bedre viden om kvælstoftilbageholdelse i danske landbrugsjorde.

Med viden fra projektet håber vi, at blive klogere på, hvordan landbruget kan optimere dyrkningspraksis og samtidig vurdere, hvor der er behov for at gøre en indsats for at tilbageholde kvælstof f.eks. ved frivillig placering af miljøtiltag på- og uden for dyrkningsfladen.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og udføres af bl.a. Aarhus- og Københavns Universiteter, GEUS, Orbicon, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Danske regioner i samarbejde med Sønderjysk landboforening, LMO og SEGES.

Formål og projektaktiviteter

Formålet med projektet er at udarbejde et værktøj til vurdering af kvælstoftilbageholdelse i jord baseret på måledata fra to pilotområder ved hhv. Sillerup, Sønderjylland og ved Javngyde, Midtjylland.

Vi har igennem projektperioden behov for at foretage geofysiske -, geokemiske - samt hydrologiske undersøgelser på oplandsniveau. I den forbindelse opsætter vi vandløbsstationer, som måler vandafstrømningen i vandløb, og vi foretager geofysiske målinger på landbrugsarealer, hvor jordsammensætningen i oplandet analyseres. For en uddybende beskrivelse af feltmålingerne se notat. I nedenstående tidsplan ses en overordnet plan for, hvornår vi forventer at udføre feltarbejdet i pilotområderne.

Det bemærkes, at værktøjet skal udvikles, så det kan anvendes på nationalt niveau, - og det er her vigtigt at understrege, at de lokale data ikke vil blive anvendt til en særskilt lokal miljøregulering. Projektet vil ikke have nogen konsekvens for berørte arealer hverken fysisk eller økonomisk.

Inddragelse

Inddragelse af lodsejerne inden for pilotområderne er vigtig for projektets succes. Således er der også stor fokus på at inddrage lodsejerne via bl.a. maskindemonstrationer samt workshops hvor indsamlede lokale data præsenteres samtidig med at lokal viden indsamles til forbedring af modellen for kvælstoftilbageholdelse. Desuden gennemføres der interviews med ca. 5 landmænd i hvert pilotområde for at afdække mulighederne for at anvende de indsamlede data til at tilpasse sig kommende miljøkrav.

Tidsplan

Nedenstående tidsplan viser, hvornår feltarbejdet forventes af foregå i pilotområderne samt hvornår lodsejerne vil blive inddraget i processen.


Tina Tind Wøyen, LMO:

Mobil: 2147 5348

E-mail: ttw@lmo.dk


Asger Kristensen, SLF:

Mobil: 2960 9295

E-mail: ask@slf.dk